Muhsin Yazıcı

Kategori -Anadili Eğitimi Üzerine

Türkçe Anadil Eğitimine Dokunma! / Kemal Yalçın

Türkçe Anadil Eğitimine Dokunma! / Kemal Yalçın 

Türkiye’deki okurlar için böyle bir başlık şaşırtıcı gelebilir. Ama Almanya’daki Türkler için “Türkçe Anadil Eğitimine Dokunma!” talebi son yıllarda büyük bir önem kazandı. Çünkü Almanya’da en çok konuşulan ikinci dil konumundaki Türkçe, giderek soluyor, bir kültür dili olmaktan uzaklaşıyor. Aile içinde ya da günlük hayatta anlaşma dili düzeyine iniyor.

Azınlık ya da göçmenlik sürecinde yaşayan bir halkın ya da ulusun anadilinin bir kültür dili düzeyinde yaşayıp yaygınlaşabilmesi ancak ilkokuldan itibaren başlayan tutarlı, ilkeli, programlı, bilimsel bir anadil eğitimi ile mümkün olabilir.

Devamı…

Sosyal – Kültürel nir ihtiyaç: Anadilde Eğitim

Sosyal – Kültürel nir ihtiyaç: Anadilde Eğitim

Büyük bilge Konfüçyüs’a “bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?” diye sormuşlar. Konfüçyüs cevap vermiş: “İşe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri iyi anlatamaz. Düşünceler iyi anlatılmazsa, yapılması gereken işler yapılamaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve düzen bozulur. Töre ve düzen bozulursa, adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.“

Devamı…

Anadilde eğitim hakkı üzerine! Günümüz Türkiye’sinde en fazla kafa yormamız gereken konu: Tüm yurtt

Anadilde eğitim hakkı üzerine! / Muhsin Yazıcı

Günümüz Türkiye’sinde en fazla kafa yormamız gereken konu: Tüm yurttaşlarımızın “anadilini öğrenmesi” ve “anadilde eğitim” yapabilme hakkının yaşama geçiyor olmasıdır.

Anadil, çocuğun başta annesi olmak üzere, ailesi, soyu, çevresi ve aidet duygusu ile bağlı olduğu toplumun sistemli ve bilinçli bir öğrenim süreci olmadan öğrendiği dildir. Bu bakımdan anadili, sadece çocuğun anasının konuştuğu dille ifade etmek yeterli değildir. Anadil, kişinin içinde yaşadığı çevre ve kültürle bir bütündür.

Devamı…

Çok kültürlülükte anadilin önemi

Çok kültürlülükte anadilin önemi

Yapılan bir araştırmaya göre, İsviçre’ de doğan göçmen kökenli çocukların yüzde 60’ı evde anadillerini konuşuyorlar. İsviçre devleti entegrasyon politikası gereği, dil üzerine daha çok yoğunlaşıp, ülke dillerinin konuşulmasını amaçlıyor. Uzmanlar ise bu bakış açısının değişmesinden yanalar.

Uzmanlara göre ana dilin en iyi biçimde bilinmesi ve konuşulması diğer dillerin temelini oluşturuyor. Buna göre anadiline hakim olanların, İsviçre’de konuşulan ülke dilerine hakimiyetleri daha da kolay.

Devamı…

Çocuk ve anadilde eğitim hakkı- Hatice Eroğlu Akdoğan

Çocuk ve anadilde eğitim hakkı– Hatice Eroğlu Akdoğan

Ülkemiz coğrafyası çok ulusludur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti tek bir ulusun varlığı esasları üzerine inşa edilmiştir. Hal böyle olunca Türkler dışındaki diğer ulus ve ulusal azınlık halklarının varlık koşulu, diğerinin egemenliğine dayalı baskı ve asimilasyon mekanizması altında ezilip, içten içe yok olma sürecini yaşamaktadır.

Ulusal sorun demokratik açıdan önemli bir yara olunca, ulusal varlığın önemli bileşenlerinden biri olan dil ya da anadil sorunu da gündelik hayat içinde aynı derecede bir sorun olarak yer almaktadır. Ulusal sorunun çözümü şu veya bu biçimde tartışıla dursun; dil sorunu, söz konusu temel sorunun çözümüne bağlı olarak ertelenmeyecek denli acil, insani ve demokratik bir önem taşımaktadır.

Devamı…

Chomsky ve Anadil Üzerine

Chomsky ve Anadil Üzerine

Bu hafta 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’ydı. Kürtçe’nin önündeki engellerin kaldırılması istendi. Aslında istenen anadili Kürtçe’yi anasının memesinden içer gibi öğrenen çocukların eğitim hakkıdır.

 “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.”

(Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, 1953)

Çoğu zaman ağızdan çıkandan kulak habersiz olsa da bu ülkede, biliriz ki dil her şeydir. İletişim aracı işlevinden çok daha fazlasıdır; gelişendir, yaşayandır, ölendir. Her dil ayna gibidir; konuşulan toplumun tarihini, kültürünü yansıtır. Bir çocuk içinse anasından duyduğu hikaye, babasının dilindeki mırıltı; hayatının prizmasına düşen ışığın rengidir.

Devamı…

Dilin Önemi ve Anadili Olarak Avrupa’da Türkçe / Ömer Öksüz

Dilin Önemi ve Anadili Olarak Avrupa’da Türkçe /  Ömer Öksüz

Dil kültürün aynasıdır ve toplumun sürekliliği ile kültürün yeniden üretimini sağlamada en temel kurumlardan biridir. Dil yoksa bir kavramlar sistemi ve düşünce de yoktur. Düşüncenin belirleyicisi dil, dilin belirleyicisi ise toplumdur. İnsan gerçekliğe dili kullanmaksızın adapte olamaz. Reel dünya büyük ölçüde bilinçsiz bir biçimde dil alışkanlıkları üzerine inşa edilir.(1)

Bir çocuk için dil, çocuğu egosundan uzaklaştırıp, onun sosyal bir kişi olmasını sağlayan, kendisini kontrol ve takip ettirebilen, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını ifade etmesini adım adım geliştiren ve kendini güvende hissetmesine yardımcı olan bir davranış türüdür.(2)

Devamı…

Anadili Hakkında 8 Soru 8 Cevap / Şerif Derince

Anadili Hakkında 8 Soru 8 Cevap  / Şerif Derince

1. Anadili meselesi neden bir meseledir?

Dil, tarihin her döneminde siyasetin bir parçası olmuş, hem toplumlar arası ilişkilerde hem de toplum içi ilişkilerde belirleyici bir unsur olarak yerini almıştır. Ancak günümüzdeki gibi savaşların, zulmün ve zorbalığın dil politikalarının merkezine oturması, modern ulus-devletlerin kurulması sonucu ortaya çıkan bir süreç. Elbetteki tüm ulus-devletler aynı tarihsel gelişim süreçlerini izlemedi ve dil politikaları bağlamında hepsinde benzer sonuçlar ortaya çıkmadı. Ancak dilsel ve etnik homojenleştirmenin birinci hedef olarak gösterildiği ülkelerde, gündelik ve kültürel gerçeklikle örtüşmeyen homojen bir kimlik kurgulandı; farklı inançlardan, dillerden, kültürlerden toplumlar aynı potada eritilmek istendi. Bunu başarmak için kurgulanan kimliğe tehdit olarak gördükleri topluluklara yönelik iki yöntem kullanıldı. Birincisi genosit; yani fiziksel olarak ortadan kaldırmak, katletmek, soykırım uygulamak. İkincisi de etnosit; yani fiziksel olarak yaşamasına izin vermek ancak kültürel olarak ortadan kaldırmak, asimile etmek.

Devamı…

Anadil ve eğitim sürecindeki önemi / Sercan DILOVAN

Anadil ve eğitim sürecindeki önemi / Sercan DILOVAN

Genel olarak tüm halk sınıf ve tabakalarının içinde bulunduğu bugünkü kötü tabloyu ana hatlarıyla da olsa deşifre etmek, kendimize ve insanlığa hizmet etmektir.

Nasıl ki emperyalistler ve sömürgeciler vahşet ve talanı sürdürmek için eğitim-öğretim mekanizmasını lehlerine işletiyorlarsa, bizler de oluşturulan bu mekanizmayı emekçi sınıflar ve dost halklar lehine değiştirmeliyiz.

Ülkemizde uygulanan faşist, ırkçı, asimilasyoncu, sömürgeci, yobaz eğitim ve öğretime dur demek için dil, anadil ve eğitimde anadil sorununa dikkat çekmek gereklidir.

Devamı…

Çiftdilli Çocukların Anadili: Anadili Eğitimi İçin Neden Önemlidir? Prof. Dr. Jim Cummıns / Toronto

Çiftdilli Çocukların Anadili: Anadili Eğitimi İçin Neden Önemlidir?

Prof. Dr. Jim Cummıns / Toronto Üniversitesi – Kanada

Küreselleşme terimi bugünlerde gazetelerin baş sayfalarından hiç düşmüyor. Bu terim duruma göre – örneğin daha kapsamlı ticaret yapmak için dünya pazarına açılmayı hedefleyen iş dünyası tarafından övülerek ya da onu varsıl ve yoksul ulus ve insanlar arasında ciddi anlamda artmakta olan uçurumla ilişkilendirenler tarafından yerilerek, olumlu ya da olumsuz hisler uyandırmakta. 

Devamı…