Muhsin Yazıcı

Kategori -Bilim İnsanları

Uluğ Bey kimdir? (1394 – 1449)

Türk matematikçilerden birisi olan Uluğ Bey, Timur’un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmet’tir. Fakat o, daha çok Uluğ Bey adı ile ünlü olmuştur. 1394 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur’un öldüğü sıralarda Uluğ Bey Semerkant’ta bulunuyordu.

Semerkant ve Maveraünnehir, Mirza Halil Sultan’ın saldırısı ve işgali üzerine babasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. Babası buraları yeniden yönetimine alarak on altı yaşında olan Uluğ Bey’e yönetimini bırakmıştır. Uluğ Bey, bu tarihten sonra, hem hükümeti yönetmiş ve hem de öğrenimine devam etmiştir. Devamı…

Dünyaca ünlü profesörden beyin göçü uyarısı

Bilim Nobeli olarak kabul edilen R&D 100 ödülüne 6 kez layık görülen ve dünyanın en başarılı 100 bilim insanı arasında yer alan Osmaniyeli Prof. Dr. Ali Erdemir, 46 yıl sonra lise arkadaşlarıyla buluştu. Prof. Dr. Eldemir, Türkiye’deki beyin göçü dalgasının detaylı araştırılarak keskin beyinlerin ülkede tutulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Erdemir, 46 yıl aradan sonra lise arkadaşları ve öğretmenleriyle kentteki bir otelde buluştu.  Devamı…

Beyruni 973 – 1051

Beyruni 973 – 1051

   15-16 ve17.yüzyılın  Avrupa’sına  bakın.Koyu bir cehalet   karanlığı   karanlığı   içerisinde olduğunu göreceksiniz.Kopernik  isimli bilgin , dünyanın hem kendi etrafında, hem de güneş etrafında  döndüğünü bildiği halde  gerçeği söylemiyordu.Bu  husustaki kitabı ancak öldükten sonra yayınlaya bildi. Oysa İslam dünyası, değil  o yüzyıllarda ,asırlar öncesi  dünyanın yuvarlaklığına inanıyor ve bunun isbatını yapıyordu. Beyruni  dünyanın yuvarlak olduğunu hem ekseni hem de güneşin etrafında döndügünü  Kopernik’ten tam  500  sene evvel ispatlamıştı. Bu fikrin  sahibi Beyruni  ilmin  her dalında eserler vermiştir.

 

  •      BİR DEVRE ADINI VEREN BİLGİN

 

     Beyruni , yalnız islam aleminin  değil,  tüm  dünyada  ortaçağın    en büyük siması olarak karşımıza çıkmaktadır. Prof. Philip K. Hitti, onun “Tabii ilimler alanında  Müslümanlar arasında yetişen en orijinal ve en derin bilgin”  oldugunu söyler .    Beyruni’nin  yaşadığı devir G.Sorton’un  dilinde, “Beyruni Asrı”dır. Sovyet  ilim  Akademisi  Üyelerinden  olan Babacan Gafurov,  Bayruni  hakkında şunları  söyler:

    “İnsanlık tarihinin pek az devri , dehası  yalnızca  çağının  ilimlerini  kavramakla kalmayıp, bilinmeyenlere kadar uzanan   dev  zekalara sahip  olmakla  övüne bilir.Bundan  bin yıl önce doğan  ve İslam  dünyasının en büyük alimlerinden  biri sayılan  Beyruni, insanlığın  bilgisine eşsiz hizmetlerde  bulunmuştur.Çalışmalarını aksatan  siyasi kargaşalıklara  rağmen, çok sayıda eser vermiştir. Beyruni  eserlerinde savunduğu  tezler ve vardığı  sonuçlar  hakkında bilgimiz artıkça  büyüklüğü ortaya çıkan dev  zekalardan biridir.”

 

  •        HAYATI

 

    Asıl adı  Ebu Reyhan   Muhammed  bin Ahmed   Elbeyruni   olan  Beyruni   büyük bir Türk bilginidir. 973’te Kaş’ta  doğdu.  Daha küçük  yaştayken Harzemşahların  sarayıyla  irtibata geçti. Meşhur  Matematikçi  Emir Ebu  Nasr  Mansur  Bin Ali Bin  Irak’ın himayesine  girdi. Abdüssamed Bin Samet El-Hakim ve İbn Sina’dan  dersler aldı.Bu arada  siyaset  aleminde de  faaliyetlere  girişti. Prens ve hükümdarlardan  itibar gördü. Beyruni  Kaş Harzemşahı muhammed  Bin Ahmet Bin Irak’ın  yanında  bulundu.Onu oldukça severdi . 9952de öldürülünce   üzüntüsünden  dolayı  “ Dünya Makam ve Mevkilerini  terkederek”  kendini ilme verdigini  söyler.

    SONSUZ BİLİM AŞKI

   Daha 17 yaşındayken  verimli deney gözlemlere girişen   Beyruni de büyük ilim aşkı vardı.Beyruni  Farsça, İbranice, Rumca,Süryanice,  ve Yunancaya  vakıftır. Beyruni kültür hazinesini zirveye  çıkaran  isimdir. O  ilmi  belgelere dayanmanın  mecburiyetini, olayın deney ve tecrübelerle ispat edilmesi  gerektiğini ilk defa öne  süren   alimlerdendir. Beyruni ve  İbn Sina arasındaki  yazışmalar gerçek bir  düşünce platformudur.Bu yazışmalar  günümüz Fiziki kavramlarını  kapsamaktadır.Beyuni ile  İbn  Sina ‘nın  ilmi metodlarla  ilgili yorumları okunacak  olursa   öylesine orijinal bir mantık  yapısıyla karşılaşılır ki, insan, sanki  bu metinlerin  günümüzde  yazıldığını zanneder. Gazneli  Mahmut’un  Hindistan’ı  zaptından sonra  Hindistan’a gitti.  O’nun  nezdindeki   mevkide  oldukça  büyüktü. Sultan  Mahmut onu  Hazine genel  Müdürü  yaptı. Orada Sankstristçe  öğrendi. Burada  matematik, astronomi, fizik ve tabii ilimlerle   coğrafya üzerinde   çalışmalar  yaptı. Geride 120’yi aşkın eser  bırakarak 1051’de Gazne’de vefat etti.

 

  •     MATEMATİKTEKİ  HİZMETLERİ

 

   Beyruni, Hint-Arap  rakamlarını ve sayı  baştan gayet açık bir biçimde  aktarmış ve  bir açının üç eşit kısma  bölünmesiyle  uğraşmıştır. Boşuna  toplamalara lüzum  kalmadan  bir sayının devamlı olarak  iki katını  almak için  bir metod geliştirmiştir.       Sinüs 60’tan başlatıldığı halde  Karun-u Mes’udi’de  1’den başlatmış ve bununla trigonometri  tabilerinin  sayı   oldugu esasına  işaret etmiştir.Bugünkü ilim seviyesine  şimdiden ulaşmak demektir.

 

  •     ASTRONOMİ VE ÇOĞRAFYADAKİ HİZMETLERİ

 

   Beyruni’nin  astronomi  ve  coğrafyada  da  hizmetleri  olmuştur. Kanun-u   Mes’udi adındaki  kitabı  astronomi sahasında  bir irfan ve araştırma abidesi  olarak tarihe kaydolmuştur. Beyruni  bu kitabında   imparatorluğun  batı bölgesi,  Resm’el  Arz adlı kitabında ise  merkezi kısımları   anlatmaktadır. Gazne’de   kıbleyi doğru  olarak  tespit etmekle, Müslümanlara  yaptığı  hizmetlere  bir yenisini eklemiştir.

  •    ÇAĞIN EN BÜYÜK ALİMİ: BEYRUNİ

    Beyruni , Müslüman olsun olmasın   her türlü ilim adamı ile iş birliği yaptı.O  Harizm’de Kaş şehrinin  boylamını bulurken,Bağdat’ın büyük matematikçilerinden birisi olan  Ebu-l Vefa(940-998)ile işbirliği yaptı. Sonrada  Kaş ile Gazne’yi başlangıç   kabul ederek meyl-ikülli  rasatları yaptı.Çağdaş   neticelere  uygun sonuçlar elde etti. Beyruni bir ara Harizm ile Cürcan  arasında  Oğuzlar bölgesindeki  bozkırlarda yerin çapını  hesaplamak için incelemeler yaptı. Aynı  zamanda Beyruni  dünyanın  çapının  ölçülmesiyle alakalı  olarak çok üstün görüşler ortaya atmıştır. Bu kanun  Avrupa’da  “Beyruni Kanunları” olarak bilinir. Onun  ünlü astronomi  deneylerinden biriside   Hindistan’da bir dağda yaptığı   yükseklik ölçüsüdür.

 

  •   ÜMİT BURNU VE AMERİKA KITASINDAN İLK BAHSEDEN O’DUR.

 

   Beyruni   ayrıca Güney doğu  Asya  ve ürünleri, Malay ve Cava adaları,para,ölçü ve dilleri hakkında  bilgiler vermektedir. Ta   zamanlarda  Ümit  Burnu’nun  varlığından  bahsetmesi enteresandır. Amerika kıtası  ve Japonya’nın  varlığından   ilk defa  söz eden  Beyruni’dir. Beyruni   Amerika kıtasını  1492 yılında  keşfeden  Kristof  Colomp’dan 500  sene evvel haber vermiş oluyor. Beyruni  ayrıca, planisfer  yıldızlarının  hareketlerini  gösteren  küreler hakkında  eserler yazmıştır. Sultan Mes’ud’a da astronomi  tabloları  yapmıştır.

    FİZİKTEKİ HİZMETLERİ

   Dünyanın yuvarlak oluşunda tereddüt etmediği  gibi, dünyanın dönüşünü , hatta yerçekiminin  varlığını ortaya  koymuştur.Newton’dan asırlar öncesi  Beyruni yerçekimi hakkında  şunları söylemiştir: 

   Arz  dönüyorsa  bu  dönüşünden  dolayı  her şey  niye  fırlamıyor? denilirse  şu  cevabı veririz:  Bu  durum  çıkardığımız  teoriyi  çürütemez. Çünkü  yer  her şeyi  çekiyor. İşte  bu çekim  yeryüzündekilerin   fırlamasına  mani  olur. Beyruni  optikle  de  ilgilendi. Ve   ışığın sesten  hızlı  olduğunu  söylemiştir .

 

  •      JEOLOJİDEKİ   HİZMETLERİ:

 

Beyruni  jeoloji  ile de uğraştı. O karaların kuzeye  kayma  fikrini   9,5  asır  önce söylemiştir . Beyruni  bu konu  hakkında da  bir  kitap yazdı. Ayrıca  indus  vadisinin  eski bir  deniz  havzası  olduğunu  söyledi.

    TIPTAKİ  HİZMETLERİ:

Beyruni Tıpla da  ilgilendi.  O aynı  zamanda  iyi  bir  doktordur .  En esaslı  tedavinin  ahlak yoluyla  olduğunu  ifade  etmiştir . Es-Saydala   adlı  kitabında  eczacılıkla  doktorluğun  sınırlarını  çizdi.

 

  •     BOTANİKLE  DE  İLGİLENDİ:

 

Beyruni’nin  botaniğe de ilgisi  vardı. Geometriyi  botaniğe uygulamış, bitkilerde  üreme konularına temas  etmiş  kuşlarla  ilgili  gözlemlerde  bulunmuştur.  

http://cografyam.8m.com

WordPress sürümünü güncellemeniz ve SLL güvenlik hatalarını gidermeniz gerekiyor.