Muhsin Yazıcı

Kategori -Liderlik Ve Yönetim

Karizmatik liderliğin karanlık yüzü

Pek çok insan karizmanın liderliğin olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olduğunu düşünür. Medyatik siyasetin baş tacı olduğu günümüzde bu doğru bir tespit, zira bir rock yıldızı veya TV sunucusuna karizma ne kadar gerekliyse, bir tür gösteri sanatı olarak değerlendirilen siyasette de lidere karizma o kadar gereklidir.

Liderin izleyicilerini uyanık tutması, eğlendirmesi ve dikkatleri sürekli üzerinde toplaması önemlidir. Ne var ki karizma kısa vadede yarar sağlasa bile uzun vadeli sonuçları bu yararları silip süpürür. Dolayısıyla karizmatik liderlere temkinli yaklaşmakta fayda var. Devamı…

Liderlikte Duygusal Zeka

Liderlikte Duygusal Zeka

Kitabın yazarları; bugüne kadar iş yaşamında duyguların yok sayılarak, IQ ‘ya yani zihinsel süreçlere başarının en önemli koşulu olarak bakıldığını oysa son bulgulara göre IQ ‘nun gerçek dünyadaki başarının ancak %4 ‘ü kadarı ile bağlantılı olduğunu, yaşamda elde edilen başarıların % 90’ından fazlasının muhtemelen zekanın diğer biçimleri ile bağlantılı olduğunu belirtmektedirler.

Devamı…

Sosyal Açıdan Liderlik

Sosyal Açıdan Liderlik


Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve diğer bir çok ülkede rekreasyon, resmi kurumlar, hizmet organizasyonları, ticari yatırımlar ve kurumlarını da içine alarak sosyal hizmet sorumluluğunun büyük bir bölümünü oluşturur. Sponsorların oldukça çok sayıda olmasından dolayı, bu ülkelerde rekreasyon çok olumlu bir değere sahiptir. Turistler için konaklama hizmetleri artmakta ve çok yaygın bir duruma gelmektedir. Hizmetler sadece turistlerle sınırlı kalmamakta aynı zamanda vatandaşlar için de bu hizmetler sunulmaktadır. Büyük şirketler iş verimini ve çalışanların iş doyumunu arttırmak amacıyla rekreasyon hizmetlerine sponsorluk yapmaktadır.Üniversiteler ve diğer eğitim-öğretim kurumları öğrencilerine uygun olarak geniş rekreasyon hizmetleri sunmaktadır. Ordu ve engelliler için hizmet veren kurumlar da katılımcılarına özel rekreasyon aktiviteleri düzenlemektedirler. Böylesine hareketli ve sürekli değişim gösteren sosyal ortam içinde, rekreasyon aktivitelerinin sürdürülmesinde temel unsurlardan olan rekreasyon liderlerinin görev ve sorumlulukları da değişim göstermektedir. Modern toplum serbest zaman hizmetlerinde görev alan bayan veya erkek liderler üzerinde doğal bir baskı yapmaktadır.
Rekreasyon liderinin stili, yaklaşımları ve değeri bu geniş toplumdan etkilenmektedir. Sosyal faktörler, yapılanı, nasıl yapıldığını ve yapılanın nasıl başarıya ulaşacağını belirler.
Günümüz rekreasyon liderliği, biraz sonra üzerinde durulacak sosyal faktörlerce yaratılan genel durum tarafından şekillenir.”Ekonomi”nin enflasyon üzerinde gittikçe artan etkisi, enerji masrafları, işsizlik ve ulusal borç rekreasyon hizmet alanındaki görevlilerin çalışmalarını çok etkilemektedir. Bunun anlamı rekreasyona harcanan toplam para miktarında azalan bir değişim olduğu değildir. Bu değişim rekreasyonun formlarında ve sponsorluk sisteminde de kendini göstermiştir.Örneğin; rekreasyonda yer alan özel ve ticari işletmelerin rolü artarken resmi işletmelerin rolü azalmıştır. Aynı zamanda yerel organizasyonların sayısı artmıştır. İnsanlar daha önceleri para ödemeden hizmet alma beklentisi içerisinde iken günümüzde hizmetin ücretinden daha çok ne için ücret ödendiğine önem vermektedir.Günümüzün rekreasyon lideri aynı zamanda serbest zaman ve işle ilgili “tutumları değiştirme” konusunda da çalışmaktadır. Eski toplum bir iş toplumuydu. Bu yüzden serbest zamanın değerlendirilmesi için yeterli alan ve olanaklar yoktu. 1960′lı yıllarda iş itibarını kaybetmiş, sosyal standartlara başkaldırılmış, işle ilgili değerlere verilen önem azalmış, serbest zaman yaşamın dayanak noktası olmuştur. Ancak 1970′lerin sonu ve 1980′lerin başında işsizliğin artması sonucunda, işe yeniden önem verilmeye başlanmıştır.İstihdam alanı yaratabilmek için insanlar zorunlu emekliğe yönlendirilmiştir.”Yaşlanan toplum” da, liderlik üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Her ne kadar ülkemiz için geçerli olmasa da bir çok toplumda yaşlı insanların oranı sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle liderliğin bizzat doğası gibi, liderlerin sunduğu programlar ve olanaklar da değişime uğramıştır. Daha önceki yıllarda rekreasyonun yönü gençlere doğru iken, günümüzde yaşlılar da hedef kitlelerin başında gelmektedir.Günümüzde “bireye verilen önem” eskiden bilinmeyen yollarla desteklenmektedir. Bireyin yaşam kalitesi, bireyin maksimum potansiyelinin farkına varabilmesi için nasıl hazır hale geleceği günümüz sosyal sisteminin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu aynı zamanda rekreasyonda liderlik yapacakların hareket noktasını oluşturmalıdır. Burada üzerinde durulan konu, rekreasyon liderlerinin uygulama alanlarını oluşturan aktivite ve hizmetlerden daha çok insan gelişimi açısından yaşam kalitesinin nasıl arttırılacağıdır.Rekreasyon liderliğini ilgilendiren bu dördüne olarak söz edilebilecek başka sosyal faktörler de vardır. Teknolojik değişimler, madde bağımlılığı ve çocukların suistimal edilmesi gibi sosyal problemler, mutluluk ve sağlık konularına artan ilgi liderlerin profesyonel olarak içinde yer alabilecekleri diğer faktörlerdir. Rekreasyon liderleri bu ve diğer sosyal faktörlere yanıt verebilmek için aşağıdaki ideallere bağlanmalıdır.– Fırsat eşitliğine inanmak.– Kaynakların tüm insanların ortak faydası için kullanımına inanmak.– İnsanların çok daha mükemmelleşebileceklerine inanmak.– Yeteneğin gelişebileceğine inanmak.– Çalışma sonucunda başarının elde edileceğine inanmak.– İnsanların refahı için olumlu sosyal, fiziksel ve psikolojik ortamın temel bir unsur olduğuna inanmak.– Bu olumlu ortamın oluşması için serbest zamanın hayati olduğuna inanmak
.- Toplumdaki her bireyin diğer bireylere karşı sorumlu olduklarına inanmak.
Kaynak: Yrd. Doç. Dr. Ali TEKİN 

Liderlik Ve Yöneticilik

Liderlik Ve Yöneticilik


Liderlik güç ve aklın birleşimidir. Akıl olmazsa güç zalimcedir. Güç olmazsa akıl manasızdır, boştur. Erk ya da güç, diğer kişilerin davranışlarını etkilemede bireyin yeteneği demektir. “Güç” ve “yetki” kavramlarının birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Devamı…

Liderlik Ve Örgütsel Etki İlişkisi

Liderlik Ve Örgütsel Etki İlişkisi


Örgütsel etki karmaşık ve tartışmaya açık bir yapıya sahiptir ve ölçümü zordur. Bununla birlikte birçok bakış açısından ele alınan bir bağımlı değişkendir. Bu farklı bakış açıları spor organizasyonlarının ölçülebilir etkileri açısından tanımlanmaya çalışılmıştır. Örgütsel Etki İle İlgili Yaklaşımlar Devamı…