Muhsin Yazıcı

Kategori -Makaleler

Eğitim üzerine makaleler…

Modern Devlet Anlayışının Felsefi Temelleri

Bu çalışma modern devlet anlayışının felsefi temellerini incelemektedir. Çalışmanın amacı modern devlet kuramlarını ortaya koymaktır. Modern devlet kuramları olarak Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau ve Emmanuel Sieyés’in teorileri incelenmiştir.

Modern devlet teorisi, ilk olarak Niccolo Machiavelli’nin tanrısallıktan arınmış, laik/ dünyevi bir siyasal iktidar/devlet kurgusuyla başlamıştır. Ardından Bodin egemenlik kavramını ortaya atmış ve onun niteliklerini ortaya koymuştur. Hobbes ise toplum sözleşmesi kuramını geliştirerek modern devlet düşüncesini teorik bir temele kavuşturmuştur. John Locke devlet iktidarının sınırlandırılmasını, Jean Jacques Rousseau halk egemenliği teorisini, Emmanuel Sieyés de ulus egemenliği teorisini savunmuştur.

Devamı…

Acaba hayal ile hakikati karıştırıyor muyuz?

İnsan, kendini özgürleştiren
gerçekleri duymak istemez.
Herbert Agar

İlk yazımda hayal ile hakikati birbirinden ayırmaya çalışmıştım. Oysa düşünme ve hayal etme gücüne sahip olan bazı kimselerin hayal ile hakikati birbirinden ayırması hiç kolay görünmüyor.

Hayal ile gerçeği karıştırmak, sanatçı ve yazarlara yöneltilen eleştirilerden biridir. Psikolojinin veya davranış bilimlerinin bu sorunu nasıl açıkladığını bilmiyorum. Ama, insanbilimci olarak, gözlemlerimin ışığında, yazımın başlığındaki sorumu tartışmaya açmak istiyorum.

Devamı…

Bilgi çağında bilimci olmayıp dinci olan toplumların istiklali de istikbali de olmaz!

Kendimi bildim bileli emperyalizme karşı çıktım.

Emperyalizme sadece yazılarımla karşı çıkmakla kalmadım.

Müslüman alemi hâlâ “Minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamız, müminler askerimiz” devrinde yaşıyor.

Emperyalizm karşıtı eylemlerin en önünde yer aldım.

Emperyalizm karşıtı gösterilerin yapıldığı meydanlarda “Emperyalizme ölüm” diye haykırdım.

“Kahrolsun emperyalist ABD” diye bağırdım.

Devamı…

Seçici körlük…

 “Körleşme” yazarların çok ilgisini çekmiştir. Elias Canetti de, Jose Saramago da “körleşme”yi yazmışlardır.

Gerçekten de merak uyandıran bir konudur “körleşme”.

İnsan, gözünün önünde duran bir gerçeği nasıl olur da görmez?

İnsan fizyolojisinin bu soruya yanıtı vardır: Göz bakar ama beyin görür.

Gören, beyindeki merkezdir. Görme merkezi sadece görmekle de kalmaz, gördüğünü yorumlar, gördüğüne anlam verir. Onu benzerleri içine yerleştirerek belleğe kaydeder.

Devamı…

Batı Türkiye’den, Türkiye Batı’dan uzaklaşıyor

Türkiye’nin başlattığı Barış Planı Hareketi sonrası Brüksel, Berlin, Londra, Zagrep’de katıldığım toplantılarda, genelde Türkiye-Batı, özelde, Türkiye-AB, NATO, Avrupa ilişkileri temelinde yapılan “Türkiye konuşması”nı farklı boyutları içinde izleme fırsatını buldum.

‘Batı, Türkiye’nin nüfusunun artırmasından korkuyor’

Bu süre içinde Washington ve New York’da yapılan Türkiye konuşmasını da takip ettim.

Gerek yaptığım konuşmalarda aldığım sorular ve yapılan yorumlar, gerek katıldığım toplantılarda dinlediklerim, gerekse de uzmanlarla yaptığım sohbetler ve yazılı ve görsel basın taramam bana bir yönüyle gerekli ve faydalı ip uçlarını verirken, diğer tarafdan da karamsar bir tabloyu ortaya çıkardı.

Devamı…

Pandora’nın kutusu… Eğitim, toplum… / Özlem Yüzak

TÜSİAD talep etmiş Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi raporunu hazırlamış. Konu, “Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri”, (kısaca SDÖ) ve bunun eğitim sistemine yerleştirilmesi.

SDÖ neden önemli?

Önce bu becerilerin neler olduğuna bakalım. OECD, 5 temel başlıkta topluyor: Öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, ilişki becerileri, sorumlu karar verme. Tüm bunlar duygusal zekânın temelleri aynı zamanda. Artık bilim dünyası duygusal zekânın (EQ) entelektüel zekâ (IQ) kadar önemli olduğunda hemfikir. Devamı…

İslamcılıktan yeni oryantalist muhafazakârlığa

Modernist bir hareket olarak İslamcılık, Modernizmin parametresi olan “İlerlemecilik” fikrinden çok, dini siyasete dönüştürmek suretiyle İslam dünyasının ilerleme kaydedeceği ütopyasını kurgulamıştır. Seküler ve ilerlemeci olan bu Modernist dini görüş, metafiziksel ve dogmatik esaslara dayanan bir dini söylemi içine sindirebilmek için, din faktörünü siyasal istikbal kaygısına sıkıştırmak zorunda kalmıştır.

Metafiziğe, maneviyata ve dine kutsallık atfetmeyen Modernizmin, İslamcı ideolojiye tutarlı bir ilerleme projesi önermesi beklenemezdi. Bu başarısızlık Türk İslamcılığı için daha ağır sonuçlar doğurmuştur. Bir yandan “ilerleme” fikri savunulurken, diğer yandan da sürekli anakronizme düşmek, pratikte Modernizmin tüm imkânlarını kullanırken, akılcı düşünceyi ve felsefeyi reddetmek, İslamcılık ile ilerlemecilik arasındaki gerilimi, İslam dini aleyhine artırmaktadır. Devamı…

Çocuklar, Okullarda Demokrasiyi Nasıl Deneyimleyecek?

Hemen hemen bütün ülkelerde eğitim sistemi ve sistemin temel taşı olan okullardan özgür, eleştirel düşünebilen, sorumluluk sahibi, sosyal sorunlara duyarlı, insanları seven ve demokratik değerlere sahip bireyler yetiştirmesi beklenir.

Bu anlamda halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şekli olarak tanımlanan demokrasi, bir toplum tasarımı olarak da eğitimle doğrudan ilişki içindedir. Eğitim ve eğitimli insanlar olmadan ne demokrasi yeşerebilir, ne de yaşanabilir. Devamı…

Endüstri 4.0, Pisa Sınavları ve Eğitim / Prof. Dr. Kemal Kocabaş

Herkes için Bilim ve Teknoloji dergisi (HBT) yazarı Orhan Bursalı Endüstri 4.0 veya Digital Devrim için:  “Bu süreci  yönlendiren ülkeler, yerküre üzerinde yeni bir efendiler, köleler sisteminin de yaratıcısı olacak.

Bugünün gelişmiş ülkeleri yine dijital ekonominin ve bilimin efendiliğine soyunacak. Bugünün az gelişmiş ülkelerinin ise (aralarına Türkiye’yi de katabiliriz), yeni dünyanın köleliğine aday olmaktan başka şansı bulunmuyor.” diyor.

Endüstri 4.0 nedir?

Eğitim ile ilişkisinin boyutu nedir? Devamı…

İş işten geçmeden İran’la savaşı durdurmalıyız

Trump yönetimi, John Bolton liderliğinde, ABD’nin egemenliğini korumak için felaket peşinde koşuyor.

ABD’nin İran’a saldırı tehdidi gayet gerçek. Trump yönetimi John Bolton liderliğinde, İran’ın kötülükleri hakkında hikayeler uyduruyor. Saldırı için bahaneler uydurmak kolay. Bunun tarihte birçok örneği var.

İran’a yönelik saldırı, dünyanın patronuna karşı gösterdiği “başarılı meydan okumaya” son vermesi için, ABD’nin ezici kuvvetini sergilediği uluslararası programın unsuru. ABD’nin Küba’ya 60 yıl boyunca işkence yapmasının başlıca nedeni de buydu. Devamı…

Üniversiteler işte böyle felç edildi

Ülkemizde hala “bilim” gerekli mi ya da gereksiz mi tartışması yapılmaktadır, gerçekten çok hazin ve traji-komik bir anlayışa sokuldu üniversiteler…

Aşırı dogmatik kültürel ve dinsel yapılanma nedeniyle, özgürlüklerin zerresi olmayan tüm İslam ülkelerinde (Türkiye dahil) üretilen “high-Tech” ürünlerinin toplamı, Güney Kore’de üretilenlerin sadece yarısı kadar bile değildir, gerçekten çok acınası durum mevcuttur ülkemiz adına… Buradan açıkça görüldüğü gibi, dogmatizm ve fanatizm bataklığına saplanan Türkiye’de ve tüm İslam ülkelerinde bilimin yerlerde süründüğünün açık göstergesidir. Devamı…

Eğitimde bizden bir şey olmaz, çünkü

Eğitimde Fırsat Eşitsizlikleri Olabildiğince Üst Düzeyde Yaşanmaktadır

Okuyan Nasıl Okuyor

Doç. Dr. Mustafa Sever eğitim üzerine önemli araştırmalar yapan ve kamuoyu tarafından daha yakından tanınması gereken, eğitim konuları ile ilgili farklı kitapları ve çalışmaları olan değerli bir eğitim bilimci akademisyen. Dombıra, zil çalmayan okul, okul zilleri ve okul kültürleri adlı yazımızı Sever’in son araştırması ışığında kaleme almıştık. Bu yazımızda da Sever’in altını çizdiği bir başka noktayı ele almaya çalışacağız. İçinde varsa okur-okumaz eğitim felsefesi, okuyan nasıl okuyor… Devamı…

Din adına yapılan katliamlar

Ahlak dinin tekelinde değildir. Ahlaklı olmak için dine gereksinim yoktur. Ahlakın tarihi dinin tarihinden daha eskidir. Ancak dinlerin de bir ahlak anlayışı vardır. Dinler de insanlara merhametli olmayı, vicdanlı olmayı, adil olmayı öğütlerler.

Ancak nasıl oluyorsa, din adına hareket ettiğini iddia eden bazı odaklar, ahlakı yerle bir ediyorlar, her türlü merhametsizliği, vicdansızlığı ve zulmü gerçekleştiriyorlar, insanları katlediyorlar.  Devamı…

30 Ağustos Zaferi İki Kişiyi Çok Üzmüştü!

İngiltere Başbakanı Lloyd George’a haber geldiğinde oturduğu yerden sıçramıştı:

“Doğru olamaz!” diye adeta isyan etti.

Haberi getiren Miss Frances Stevenson “Şimdi Dışişleri Bakanlığı yazdırdı Efendim” dedi.

“Lanet olsun!” diye haykırdı Lloyd George.

Kendisine iletilen notu bir kez daha okudu.

Sonra büyük bir çöküş içinde bir süre sessiz kaldı.

“Askerler uyarmıştı” diye mırıldandı kendi kendine, “Ama ben, Yunanlıların kazanacağına inandım! Adamları teşvik ettim… Şimdi yalnızca Yunanlılar yenilmedi, benim politikam ve saygınlığım da darbe aldı! Bir çıkış yolu bulmalıyım…” Devamı…

‘Muhafazakar-dindarlar nasıl bu kadar vicdansız oldular?’

Yazının başlığında kullandığım soru cümlesi bana ati bir cümle değil.

Muhafazakar-dindar medyada neredeyse her gün bir yazar bu soru başlığı altında bir yazı kaleme alıyor.

‘Mahallenin ne kadar bozulduğunu’, ‘Ahlakın ve vicdanın kaybolduğunu’ söyleyip dindar muhafazakar insanları suçluyorlar.

Bu yazarlara göre mahallede derin bir ahlaki kriz yaşanıyor.

Meselenin tuhaf tarafı bu tür serzenişte bulunan yazarların neredeyse tamamı AK Parti iktidarını yıllardır sorgusuz sualsiz destekleyen isimler olması.  Devamı…

Tarikatçı Kafa İle Olmaz!

Tarikatçı kafayla FETÖ’yekarşı mücadele olmaz, olamaz ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmanın hayali bile kurulamaz. FETÖ ile mücadelede gerekli olan ilk ve en önemli şey; en tepedekilere yani siyasi kanada operasyon yapılmasıydı!

Bu yapılmadıktan sonra, bu hali ile halen sürdürüldüğü söylenen FETÖ operasyonu, budamadan ibaret oluyor. Yapılması gerekense FETÖ ağacının istisnasız tamamının kesilmesidir. Budananların yerine yenileri daha gür gelir, bilesiniz! Ayrıca; yapılmakta olan haliyle bu mücadeleye “muhaliflere yönelik mıntıka temizliği operasyonudur” denebilir. Devamı…

Emperyalizm Venezüella’ya niçin çullanıyor?

ABD; Venezüella’da giriştiği darbeyi, mali hamlelerle de tahkim etmeye başladı. Ülkenin dev petrol şirketi PDVSA’ya yönelik ekonomik yaptırımları devreye soktu. Venezüella’nın 7 milyar do­larlık varlığını dondurdu, ABD bankalarında bulunan parasının yönetim hakkını Devlet Başkanı Maduro’dan alıp, ABD destekli muhalif lider Guadio’ya verdi.

ABD emper­yalizminin devlet şeklide örgütlenmiş bir haydutluk olduğunu biliyoruz. Örneklerini Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bom­balarında, Kore’de, Vietnam’da, Küba’da, Şili’de, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da gördük, görüyoruz. Dünyaya yayıl­mış ABD üslerinden, ABD savunma bütçe­sinin büyüklüğünden anlıyoruz.  Devamı…

O demokrasiyi sultanlara rağmen kurduk / Ertuğrul Özkök

“EY Cumhuriyet’i yerden yere vuran, her kötülüğü, Cumhuriyet’in günah hanesine yazmaya teşebbüs eden kafa.

İzliyor musun Mısır’da, Mağrip’te Maşrık’ta olup biteni.
Ey, sen, durmadan mazini, 80 yıllık demokrasini, 60 yıllık çok partili hayatını, paspas yapan, yerden yere vuran, karalayan, azarlayan küfürbaz.
Senin kum torbasına çevirdiğin o insanların attığı adımları atmayan/atamayan Arap dünyasının sefaletini görüyor musun?
Ya sen ey insafsız; bu ülkenin demokratik miladını, üç-beş sene öncesinden başlatacak kadar kendinden geçmiş güya münevver. Devamı…

Faşizmin dili, demokrasinin dili / Prof. Dr. Emre Kongar

Faşizm ve Demokrasi sadece iki karşıt siyasal ideoloji olarak değil, iki karşıt davranış biçimi gibi de düşünülebilir.
Faşizm ve Demokrasi arasındaki karşıtlıklar ya da Faşist ve Demokrat davranış biçimleri arasındaki farklar, kullanılan dile bakılarak belirlenebilir.

Faşizmin dili kin ve nefret doludur… 
Demokrasinin dili sevgi ve saygı.
Faşizmin dili düşmanlık üzerine kuruludur… 
Demokrasinin dili hoşgörü üzerine.

Devamı…

Sömürge ekonomisinin sömürge hukuku

Yusuf Kemal Bey ve kuşağının yaşadıkları, ülkede hâkim ekonomik sistem ile hukuk sisteminin ayrılmaz diyalektiğinin kanıtı olarak tarihsel dersler içeriyor.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı 1908-1909 yılları İstanbul Barosu Başkanı Yusuf Kemal Tengirşek, 1908 İkinci Meşrutiyet sonrası Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda iki dönem Kastamonu Mebusu olarak bulunur. Tarihçiler, 19. Asrı Osmanlı’nın en uzun yüzyılı olarak kabul ederler.Yusuf Kemal Bey, bu uzun yüzyılın son çeyreğinin hem İstanbul, hem Anadolu’dan tanığıdır.  Devamı…

İnsan Zihninin Karanlık Tarafına Işık Tutan Bir Sosyal Psikoloji Kuramı: Bilişsel Çelişki

Psikoloji tarihinde, insanı daha iyi açıklama ve davranışlarının oluştuğu temel kaynağa ulaşma amacıyla birçok deney yürütülmüş, araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmaların en önemlilerinden biri ise yaklaşık 60 yıl önce ortaya çıkmış olan “Bilişsel Çelişki” kuramı.

Leon Festinger tarafından ortaya koyulan “Bilişsel Çelişki” kuramına göre, insanlar davranışlarını ve düşüncelerini geçmiş deneyimlerine ve değerlerine göre belirlerler. Devamı…

Türk toplumu zamanın ve dünyanın neresinde?

İnsanoğlu eski çağlardan beri, kendisini sorgulamıştır. Diğer canlılardan farkını belirten kimi tanımlar da bulmuştur. İnsan, konuşan hayvandır. İnsan, sosyal hayvandır. İnsan, alet yapan hayvandır, gibi.

Bu tanımlardan en güzeli, Louis Bolk tarafından yapılmıştır: İnsan eksik doğan bir canlıdır. Bu eksikliğini eğitimle tamamlar. Yani zengin içgüdülerle doğan pek çok hayvan, kısa sürede hayata atılıp yetişkin haline gelebilir. Ataları gibi aynı yuva, aynı hareketler, aynı besinlerle hayatını tamamlar. Devamı…

Öğrenilmiş Cehalet

Öğrenilmiş cehalet kavramını ilk Cumhur Doğan’ın ağzından duydum. Daha önce öğrenilmiş olan ve toplumun kültürünün bir parçası haline gelen bilgiler ve bu bilgilere dayalı oluşturulan kurallar, zaman içinde işlevsiz hele geliyorlar ve fayda yerine zarar vermeye başlıyorlar. “Kızını dövmeyen dizini döver,” sözü bence buna güzel bir örnek. Benim büyüdüğüm ortamda bebekler ishal olunca onlara su vermezlerdi, “su verme içi biraz kurusun,” denirdi. Bu nedenle çok bebek su kaybından öldü, ama anlamadık. Bugün bilimsel kavramlar ile baktığımız zaman kızını dövmenin ve ishal olan bebeğe su vermemenin büyük cehalet olduğunu görebiliyoruz. Devamı…

Bana gerçeği değil, inandığımın doğru olduğunu söyle!

Dünyamızı yakın bir gelecekte çok büyük bir tehlike bekliyor. Bilginin bir öneminin kalmadığı bir süreç dayatılmak isteniyor Doğrunun ne olduğunun gerçeklikle değil de kim neye ne kadar inanıyorsa onunla ölçüldüğü bir süreç. Böyle zamanlarda doğruluk, hakikat, izafi bir kavrama dönüşüyor. Amaç bilgi edinmek olmuyor, öğrenmek olmuyor, amaç inandırmak oluyor ve inandırmak için bilgiye gerek kalmıyor…

Böyle bir dünyada herkes kendi inandığının doğru olduğunu ispatlamak peşinde. Kimse artık gerçek nedir, önemsemiyor. Önemli olan haklı olmak ve haklı olduğunun ispatlanması… Veriler öyle göstermiyorsa, haksız olmayı kabul etmektense haklı olduğunu ispat edecek dataların üretilmesi yoluna gidiliyor ve ALTERNATİF GERÇEKLER yaratılıyor. Devamı…

Kültürel zeka

‘Akademik zekâ’ var. ‘Duygusal zekâ’ var. ‘Sosyal zekâ’ var.
Bu zekâ türleri tanımlanıyor, ölçekler yapılıyor.
Ama ‘Kültürel zekâ’ da olmalı! Tanımlanmalı. Ölçekleri yapılmalı.
Hem bireylerin, hem toplumların ‘kültürel zekâ’sı aslında tutum ve davranışlarıyla ortaya çıkıyor.

Şimdi bakalım:
*Öğrenme yeteneği.
Görebilme yetisi (vizyon).
*Geniş açılı bakabilme kazanımı.
*Değiştirme becerisi.
*Analitik düşünme yetisi.
*Sentezci davranış gücü.
Devamı…